Zásady ochrany osobných údajov Sopro

1. Prehľad ochrany údajov

Všeobecne

Nasleduje prehľad o tom, čo sa stane s vašimi osobnými informáciami pri návšteve našej webovej stránky. Osobné informácie sú akékoľvek údaje, s ktorými by ste mohli byť osobne identifikovaní. Podrobné informácie o ochrane údajov nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov uvedených nižšie.

Zhromažďovanie údajov na našej webovej stránke

Kto je zodpovedný za zhromažďovanie údajov na tejto webovej stránke?
Údaje zhromaždené na tejto webovej stránke spracováva prevádzkovateľ webových stránok. Kontakt na operátora je uvedený v povinných kontaktných údajoch webovej stránky.

Ako zhromažďujeme vaše údaje?

Niektoré údaje sa zhromažďujú vtedy, keď nám ich poskytnete. Môžu to byť napríklad údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára. Ďalšie údaje sú zhromažďované automaticky našimi informačnými systémami pri návšteve webovej stránky. Tieto údaje sú predovšetkým technické údaje, napríklad prehliadač a operačný systém, ktorý používate, alebo čas návštevy stránky. Tieto údaje sa zhromažďujú automaticky, hneď ako vstúpite na našu webovú stránku. Na čo používame vaše údaje?
Časť údajov sa zhromažďuje na to, aby sa zabezpečilo správne fungovanie webovej stránky. Ďalšie údaje sa môžu použiť na analýzu toho, ako návštevníci stránky používajú. Aké máte práva týkajúce sa vašich údajov?
Máte právo kedykoľvek požadovať bezplatné informácie o uložených údajoch, pôvode, príjemcoch a účeloch zhromažďovania vašich osobných údajov. Okrem toho máte tiež právo požadovať opravu, zablokovanie alebo odstránenie týchto údajov. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov a ochrany údajov, môžete sa kedykoľvek obrátiť na adresu uvedenú v povinných kontaktných údajoch tejto stránky. Okrem toho máte právo adresovať sťažnosti príslušným orgánom vykonávajúcim dohľad.

Analytické nástroje a nástroje tretích strán

Pri návšteve našej webovej stránky je možné vykonávať štatistické analýzy o vašom surfovaní. K tomu dochádza v prvom rade pomocou súborov cookie a analytickej analýzy. Analýza správania surfingu je zvyčajne anonymná, t. j. z týchto údajov vás nebudeme schopní identifikovať. Proti tejto analýze môžete namietať, alebo jej zabrániť tým, že nebudete používať určité nástroje. Podrobné informácie nájdete v nasledujúcich zásadách ochrany osobných údajov.

Proti tejto analýze môžete namietať. Nižšie vás budeme informovať o tom, ako využiť v tomto ohľade svoje možnosti.

Doba uloženia údajov:
Právnym základom spracovania údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia EU o ochrane osobných údajov (GDPR). Medzi naše záujmy v oblasti spracovania údajov patrí najmä zabezpečenie prevádzky a bezpečnosti webovej stránky, preskúmanie spôsobu, akým návštevníci používajú webovú stránku a zjednodušenie jej používania. Pokiaľ nie je výslovne uvedené, uchovávame osobné údaje len tak dlho, ako je potrebné na splnenie sledovaných cieľov.

Právo na prenos údajov:
Máte právo dostať osobné informácie, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežnom a strojom čitateľnom formáte a máte právo odovzdať tieto údaje inej osobe bez prekážok od nás za predpokladu, že: 1. spracovanie je založené na základe súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia EU o ochrane osobných údajov (GDPR) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) (GDPR), alebo na základe zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b)  (GDPR)  a 2. spracovanie sa uskutočňuje automatizovanými prostriedkami. Pri výkone práva ohľadom prenosu dát v súlade s ods. 1 máte právo požadovať, aby osobné údaje boli odovzdávané od nás inej strane priamo, pokiaľ je to technicky možné.

Účel:
Okrem toho spracovávame: - zmluvné údaje (napr. zmluva, podmienky, kategória zákazníkov), - informácie o platbách (napr. bankové údaje, história platieb) od našich zákazníkov a perspektívnych a obchodných partnerov za účelom poskytovania zmluvných služieb, služieb a starostlivosti o zákazníkov, marketingu, reklamy a prieskumu trhu.

2. Všeobecné informácie a povinné informácie

Ochrana údajov

Prevádzkovateľ tejto webovej stránky berie ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. Vaše osobné údaje považujeme za dôverné a zaobchádzame s nimi v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Ak použijete túto webovú stránku, budú zhromažďované rôzne osobné údaje. Osobné informácie sú akékoľvek údaje, s ktorými by ste mohli byť osobne identifikovaní. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, aké informácie zhromažďujeme a na čo ich používame. Vysvetľujú tiež, ako a za akým účelom tak konáme. 

Upozorňujeme, že údaje prenášané prostredníctvom internetu (napríklad prostredníctvom e-mailovej komunikácie) môžu byť predmetom narušenia bezpečnosti. Úplná ochrana vašich údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

Oznámenie týkajúce sa zodpovednej strany za túto webovú stránku

Za spracovanie údajov na tejto webovej stránke zodpovedá:
Sopro Bauchemie GmbH
Biebricher Straße 74
65203 Wiesbaden
Telefón: +49 611 1707-0
Email: info@sopro.com

Zodpovednou stranou je fyzická alebo právnická osoba, ktorá samostatne alebo spoločne s inými rozhoduje o účeloch a spôsoboch spracovania osobných údajov (mená, e-mailové adresy atď.).

Zrušenie vášho súhlasu so spracovaním vašich údajov

Mnoho operácií spracovania údajov je možné vykonať len s vaším výslovným súhlasom. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s budúcim účinkom. Neformálny e-mail so zaslaním tejto požiadavky je postačujúci. Zákonnosť operácií spracovania údajov uskutočnených až do zrušenia zostáva odvolaním neovplyvnená.

Právo podať sťažnosť orgánom vykonávajúcim dohľad

Ak došlo k porušeniu právnych predpisov o ochrane údajov, dotknutá osoba môže podať sťažnosť príslušným orgánom vykonávajúcim dohľad. Príslušným regulačným orgánom pre záležitosti súvisiace s právnymi predpismi o ochrane údajov je úradník ochrany údajov nemeckého štátu, v ktorom má naša spoločnosť sídlo. Zoznam úradníkov pre ochranu údajov a ich kontaktné údaje nájdete na nasledujúcom odkaze: <a href="https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html" target="_blank">https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html</a>.

Právo na prenos údajov

Máte právo mať údaje, ktoré spracovávame na základe vášho súhlasu, alebo v súlade s plnením zmluvy, automaticky doručené vám alebo tretej strane v štandardnom, strojom čitateľnom formáte. Ak požadujete priamy prenos údajov inej zodpovednej strane, bude to možné iba v technicky uskutočniteľnom rozsahu.

SSL alebo TLS šifrovanie

Táto stránka používa šifrovanie SSL alebo TLS z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverného obsahu, ako sú napríklad otázky, ktoré nám pošlete ako užívateľ stránky. Šifrované pripojenie môžete rozpoznať v riadku adresy vášho prehliadača, keď sa zmení z "http: //" na "https: //" a v paneli s adresou vášho prehliadača sa zobrazí ikona zámku.
Ak je aktivované šifrovanie SSL alebo TLS, údaje, ktoré nám poskytnete nie je možné prečítať tretími stranami.

Informácie, blokovanie, vymazanie

V súlade so zákonom, máte právo kedykoľvek získať bezplatné informácie o všetkých vašich osobných údajoch, ktoré sú uložené, ako aj o ich pôvode, príjemcovi a účele, na ktorý boli spracované. Máte tiež právo na opravu, zablokovanie alebo odstránenie týchto údajov. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa témy osobných údajov, môžete sa kedykoľvek obrátiť na adresu uvedenú v povinných kontaktných údajoch tejto stránky.  

Nesúhlas s propagačnými e-mailami 

Týmto výslovne zakazujeme používanie kontaktných údajov zverejnených v súvislosti so zákonnou povinnosťou uvádzať kontaktné údaje webovej stránky, pokiaľ ide o zasielanie propagačných a informačných materiálov, ktoré nie sú výslovne požadované.

Prevádzkovateľ webovej stránky si vyhradzuje právo podať žalobu v prípade nevyžiadaného prenosu a príjmu reklamného materiálu, ako napríklad e-mailový spam.

3. Pracovník pre ochranu údajov

Štatutárny pracovník pre ochranu údajov

Pre našu spoločnosť sme vymenovali pracovníka ochrany údajov.

Herr Jürgen Schuler
E-Mail: j.schuler(at)itc-team.de

4. Zber údajov na našej webovej stránke

Cookies

Niektoré z našich webových stránok používajú súbory cookies. Súbory cookies nepoškodzujú váš počítač a neobsahujú žiadne vírusy. Súbory cookies pomáhajú našim webovým stránkam, aby boli užívateľky priateľskejšie, efektívnejšie a bezpečnejšie. Súbory cookies sú malé textové súbory uložené vo vašom počítači, ktoré uschová prehliadač.

Väčšina cookies, ktoré používame, sú tzv. "session cookies". Po vašej návšteve sa automaticky vymažú. Ostatné súbory cookies zostávajú v pamäti zariadenia, kým ich neodstránite. Tieto súbory cookies umožňujú rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve stránky.

Môžete nakonfigurovať svoj prehliadač tak, aby vás informoval o používaní súborov cookies, aby ste sa mohli individuálne rozhodnúť, či chcete súbor cookie prijať alebo odmietnuť. Váš prehliadač môže byť nakonfigurovaný na automatické prijímanie súborov cookies za určitých podmienok, alebo ich vždy odmietnuť, alebo automaticky súbory cookies odstrániť pri zatvorení prehliadača. Zakázanie súborov cookies môže obmedziť funkčnosť týchto webových stránok.

Cookies, ktoré sú potrebné na umožnenie elektronickej komunikácie alebo na poskytovanie určitých funkcií, ktoré chcete používať (napríklad nákupný košík), sú uložené podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (nem. DSGVO).  Prevádzkovateľ webových stránok má oprávnený záujem o ukladanie súborov cookies, aby sa zaistila optimálna služba poskytovaná bez technických chýb. Ak sú uložené aj iné súbory cookies (napríklad tie, ktoré sa používajú na analýzu vášho správania pri surfovaní), zaoberáme sa nimi samostatne v týchto zásadách o ochrane osobných údajov.

Server-Log-files

Poskytovateľ webových stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie, ktoré váš prehliadač automaticky odošle nám v tzv. "súboroch serverových denníkov" (logách). Sú to:

  • typ a verzia prehliadača
  • použitý operačný systém
  • referenčný adresár URL
  • názov hostiteľa prístupového počítača
  • čas vstupu na server
  • adresa IP

Tieto údaje nebudú spojené s údajmi z iných zdrojov.

Základom pre spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (nem. DSGVO), ktorý umožňuje spracovanie údajov na účely plnenia zmluvy alebo predbežných činností k príprave zmluvy.

Kontaktný formulár

Ak nám pošlete otázky prostredníctvom kontaktného formulára, zhromaždíme údaje zadané vo formulári, vrátane poskytnutých kontaktných údajov, aby sme odpovedali na vašu otázku a akékoľvek následné otázky. Tieto informácie nezdieľame bez vášho súhlasu.

Preto spracujeme akékoľvek údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára, len s vaším súhlasom podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (nem. DSGVO). Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Neformálny e-mail so zaslaním tejto požiadavky je postačujúci. Zákonnosť operácií spracovania údajov uskutočnených až do zrušenia zostáva odvolaním neovplyvnená.

Údaje, ktoré zadáte v kontaktnom formulári uchováme, kým nevyžiadate ich vymazanie, nezrušíte svoj súhlas na ich ukladanie alebo nezanikne účel na ich ukladanie (napríklad po splnení vašej žiadosti). Akékoľvek povinné zákonné ustanovenia, najmä tie, ktoré sa týkajú povinnej doby uchovávania údajov, zostávajú týmto ustanovením nedotknuté.

Registrácia na tejto webovej stránke

Môžete sa zaregistrovať na našej webovej stránke, aby ste získali prístup k ďalším funkciám, ktoré tu ponúkame. Vstupné údaje sa použijú len na účely použitia príslušného webu alebo služby, pre ktorú ste sa zaregistrovali. Povinné informácie požadované počas registrácie musia byť poskytnuté v plnom rozsahu. V opačnom prípade vašu registráciu odmietneme.

Ak vás budeme informovať o dôležitých zmenách, ako sú zmeny v rámci našej stránky alebo technické zmeny, použijeme e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii.

Údaje poskytnuté pri registrácii spracujeme len na základe vášho súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (nem. DSGVO). Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s budúcim účinkom. Neformálny e-mail so zaslaním tejto požiadavky je postačujúci. Zákonnosť operácií spracovania údajov uskutočnených až do zrušenia zostáva odvolaním neovplyvnená.

Údaje zozbierané počas registrácie budeme aj naďalej uchovávať tak dlho, ako zostanete zaregistrovaní na našej webovej stránke. Zákonné obdobia uchovávania zostávajú nedotknuté.

Geografické údaje

Geografické údaje sa vyhodnocujú za účelom zobrazenia obsahov, špecifických pre jednotlivé krajiny. K ukladaniu geografických údajov nedochádza.

5. Analýza a inzercia

Google Analytics

Na tejto webovej stránke sa používa služba Google Analytics, webová analytická služba, ktorú prevádzkuje spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Služba Google Analytics používa takzvané súbory "cookie". Sú to textové súbory uložené vo vašom počítači, ktoré umožňujú analýzu používania webových stránok. Informácie generované súborom cookies o používaní týchto webových stránok sú zvyčajne odosielané na server Google v USA, kde sú aj uložené.

Súbory cookies služby Google Analytics sú uložené na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (nem. DSGVO). Prevádzkovateľ webových stránok má legitímny záujem analyzovať správanie používateľov s cieľom optimalizovať webové stránky a ich inzerciu.  

Anonymné ukladanie adresy IP
Na tejto webovej stránke sme aktivovali funkciu anonymného ukladania adries IP. Vaša IP adresa bude skrátená spoločnosťou Google v rámci Európskej únie a ďalších krajín, ktoré ratifikovali dohodu o Európskom hospodárskom priestore pred odoslaním do Spojených štátov. Len vo výnimočných prípadoch je plná adresa IP odoslaná na server Google v USA a skrátená je až tam. Spoločnosť Google použije tieto informácie v mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky, aby vyhodnotila vaše používanie webovej stránky, zostavila prehľady o aktivite webovej stránky a poskytla ďalšie služby súvisiace s aktivitou webovej stránky a používaním internetu pre prevádzkovateľa webovej stránky. Adresa IP odoslaná vaším prehliadačom ako súčasť služby Google Analytics nebude priradená k iným údajom spoločnosti Google.

Browser Plugin
Máte možnosť blokovať možnosť ukladania súborov cookies pod príslušné nastavenia vyhľadávacieho nástroja. V tomto prípade sú však používatelia informovaní, že nebudú môcť plne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho máte možnosť zablokovať registráciu údajov generovaných súbormi cookies a údajov súvisiacich s používaním webových stránok (spolu s adresou IP) spoločnosťou Google a spracovaním týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača dostupného na nasledujúcom odkaze: <a href= "https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en"target="_blank">https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en</a>.

Odmietanie zhromažďovania údajov

Môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov pomocou Google Analytics kliknutím na nasledujúci odkaz. Ak chcete zabrániť zhromažďovaniu údajov pri budúcich návštevách tejto stránky, nastavíte cookie pre odhlásenia: <a href="javascript:gaOptout();">Disable Google Analytics</a>.

Ďalšie informácie o tom, ako služba Google Analytics spracováva údaje používateľov, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Spracovanie objednávok
Dohodli sme sa so spoločnosťou Google na spracovaní údajov týkajúcich sa objednávok. Ako súčasť používania služby Google Analytics plne rešpektujeme prísne požiadavky nemeckých orgánov zodpovedných za ochranu osobných údajov.

6. Newsletter

Údaje newsletteru

Ak by ste chceli dostávať náš newsletter (informačný bulletin), vyžadujeme platnú e-mailovú adresu, ako aj informácie, ktoré nám umožňujú overiť, že ste vlastníkom určenej e-mailovej adresy a súhlasíte s tým, že budete dostávať tento newsletter. Žiadne ďalšie údaje sa nezhromažďujú, alebo sa zhromažďujú iba dobrovoľne. Tieto údaje používame iba na odoslanie požadovaných informácií a ich odovzdanie tretím stranám. Preto spracujeme akékoľvek údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára, len s vaším súhlasom podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (nem. DSGVO). Môžete odvolať súhlas na ukladanie vašich údajov a e-mailovej adresy, ako aj ich použitie na zasielanie newsletteru kedykoľvek, napr. prostredníctvom odkazu na zrušenie odberu, ktorý obsahuje newsletter. Zákonnosť operácií spracovania údajov uskutočnených až do zrušenia zostáva odvolaním neovplyvnená.

Údaje poskytnuté pri registrácii newsletteru sa použijú na jeho distribúciu, kým nezrušíte registráciu a po zrušení odberu budú vymazané. Údaje, ktoré sme uložili na iné účely (napríklad e-mailové adresy osôb, ktoré si na našej stránke vytvorili užívateľský účet), zostávajú neovplyvnené.

CleverReach

Táto webová stránka používa službu CleverReach na odosielanie informačných letákov. Dodávateľ je CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. Služba CleverReach je služba, ktorá organizuje a analyzuje distribúciu newsletterov. Dáta, ktoré poskytnete (napríklad vaša e-mailová adresa) na odber nášho newsletteru, budú uložené na serveroch spoločnosti CleverReach v Nemecku.

Odoslanie nášho newsletteru pomocou programu CleverReach nám umožňuje analyzovať správanie príjemcov newsletterov. Okrem iných vecí, môžeme zistiť, koľko príjemcov otvorilo e-mail s informačným newsletterom a ako často klikajú na rôzne odkazy. Pomocou sledovania konverzií môžeme tiež analyzovať, či sa po kliknutí na odkaz uskutoční preddefinovaná akcia (napríklad nákup produktu na našej webovej stránke). Viac informácií o tom, ako sa analyzujú údaje pomocou nástroja CleverReach, nájdete na stránke <a href="https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/" target="_blank">https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/</a>.

Spracovanie údajov je založené na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (nem. DSGVO). Svoj súhlas môžete kedykoľvek zrušiť odhlásením z odberu newsletteru. Zákonnosť operácií spracovania údajov uskutočnených až do zrušenia zostáva odhlásením neovplyvnená.

Ak nechcete, aby vaše používanie newsletteru bolo analyzované spoločnosťou CleverReach, musíte sa z newsletteru odhlásiť. Za týmto účelom poskytujeme odkaz vo všetkých zasielaných newsletteroch. Môžete sa tiež odhlásiť z odoberania newsletteru priamo na webovej stránke.

Údaje poskytnuté pri registrácii newsletteru budú použité na jeho distribúciu, kým nezrušíte vašu registráciu, kedy budú uvedené údaje vymazané z našich serverov a z CleverReach. Údaje, ktoré sme uložili na iné účely (napríklad e-mailové adresy osôb, ktoré si na našej stránke vytvorili užívateľský účet), zostávajú neovplyvnené.

Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov CleverReach na <a href="https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/" target="_blank">https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/</a>.

Uzavretie zmluvy na spracovanie údajov súvisiacich s objednávkami

Dohodli sme sa so spoločnosťou CleverReach na spracovaní údajov týkajúcich sa objednávok. Ako súčasť používania služby Google Analytics plne rešpektujeme prísne požiadavky nemeckých orgánov zodpovedných za ochranu osobných údajov.

7. Plugins und Tools

YouTube

Naša webová lokalita využíva doplnky YouTube, ktoré prevádzkuje spoločnosť Google. Prevádzkovateľ stránok je spoločnosť YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Ak navštívite niektorú z našich stránok obsahujúcich doplnok YouTube plugin, vytvorí sa pripojenie k serverom YouTube. Server YouTube je informovaný o tom, ktoré z našich stránok ste navštívili.

Ak ste prihlásení do vášho účtu YouTube, služba YouTube vám umožňuje priradiť správanie v prehliadaní priamo s osobným profilom. Tomuto môžete zabrániť odhlásením sa z účtu YouTube.

Služba YouTube slúži na to, aby naša webová stránka bola príťažlivá. Toto je v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (nem. DSGVO).

Ďalšie informácie o spracovaní užívateľských údajov nájdete v prehlásení o ochrane údajov YouTube na adrese: <a href="https://www.google.de/intl/de/policies/privacy" target="_blank">https://www.google.de/intl/de/policies/privacy</a>.

Google Maps

Táto webová stránka využíva službu mapy Google Maps prostredníctvom rozhrania API, ktorú prevádzkuje spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Ak chcete používať Google Maps, je potrebné uložiť vašu IP adresu. Tieto informácie sa vo všeobecnosti prenášajú na server Google v USA, kde sa ukladajú. Poskytovateľ tejto stránky nemá vplyv na tento prenos údajov.

Používanie služby Google Maps je za cieľom urobiť ponuku našej webovej stránky atraktívnejšou a uľahčiť lokalizáciu miest, o ktorých vás informujeme na našej webovej stránke. Toto je v súlade s čl. 6 par. 1 písm. F) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (nem. DSGVO).

Ďalšie informácie o spracovaní užívateľských údajov nájdete v prehlásení o ochrane údajov Google na adrese www.google.de/intl/de/policies/privacy/

8. Social Media

Prevádzkujeme Fanpages v rámci rôznych sociálnych sietí a platforiem s cieľom komunikovať so zákazníkmi, záujemcami a užívateľmi, ktorí sú v nich aktívni a informovať ich o našich službách.

Upozorňujeme na to, že pritom môže dôjsť ku spracovaniu vašich osobných údajov mimo Európskej únie, čím môžu pre vás vzniknúť riziká (napríklad pri presadzovaní vašich práv podľa európskeho/nemeckého práva).

Údaje užívateľov sa spravidla spracúvajú pre účely prieskumu trhu a reklamy. Z užívateľského správania a z následne vyplývajúcich záujmov užívateľov sa tak napríklad môžu vytvoriť užívateľské profily. Uvedené užívateľské profily sa následne môžu použiť na to, aby sa napríklad v rámci platforiem a mimo nich zapájali reklamy, ktoré pravdepodobne zodpovedajú záujmom užívateľov. Na uvedené účely sa spravidla v počítačoch užívateľov ukladajú cookies, v ktorých sa ukladá užívateľské správanie a záujmy užívateľov. Okrem toho sa v užívateľských profiloch, nezávisle od prístrojov používaných užívateľmi, môžu ukladať aj dáta (najmä v prípade, ak sú užívatelia členmi príslušnej platformy a sú na nich prihlásení).

Spracovanie osobných údajov užívateľov prebieha na základe našich oprávnených záujmov o efektívne informovanie užívateľov a o komunikáciu s užívateľmi podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Ak príslušní poskytovatelia požiadajú užívateľov o súhlas so spracovaním údajov (t.j. užívatelia prehlásia svoj súhlas napr. označením kontrolného políčka alebo potvrdením ikony), právnym základom pre spracovanie je čl. 6 ods. 1 písm. a), čl. 7 GDPR.

Ďalšie informácie k spracovaniu vašich osobných údajov, ako aj k vašim možnostiam odvolania, dostanete na nižšie uvedených odkazoch na príslušného poskytovateľa. Práva na informácie a ďalšie práva dotknutých osôb sa môžu uplatňovať aj voči poskytovateľom, ktorí následne majú priamy prístup k údajom užívateľov a disponujú príslušnými informáciami. V prípade otázok sme vám samozrejme k dispozícii a budeme vás podporovať v prípade, ak budete potrebovať pomoc.

Poskytovatelia:
Facebook
Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko Prehlásenie o ochrane údajov: www.facebook.com/about/privacy/ Opt-Out: www.facebook.com/settings a www.youronlinechoices.com Privacy Shield: www.privacyshield.gov/participant