Impressum

Tiráž

Sopro Bauchemie GmbH
Lagerstraße 7
4481 Asten
Telefón: +43 7224 67141-0
Telefax: +43 7224 67181
Mail: marketing@sopro.at

 

Obchodný riaditeľ:
Thomas Salat, MBA


Obchodný register Steyr FN 54676 g
Bonus Hohlsystem Partnernr. 2599
IČ PRE DPH ATU 28756502
EORI: ATEOS1000005602

 

Autorské právo 
© Copyright 2017 Sopro Bauchemie GmbH, Asten, Rakúsko. Všetky práva vyhradené. Všetky texty, obrázky, grafiky, zvuk, animácie a videá, ako aj ich stvárnenie, podliehajú autorskému právu a iným zákonom na ochranu duševného vlastníctva.

Značky
Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky značky uvádzané na internetových stránkach Sopro Bauchemie sú zákonom chránené ochranné značky tovaru Sopro Bauchemi GmbH a prepojených firiem.

Záruka
Akékoľvek informácie alebo záruky, uvádzané na týchto internetových stránkach, sú zo strany Sopro Bauchemie GmbH poskytované k dispozícii bez prísľubu - nie výslovne, ani mlčky. Aj keď vychádzame zo skutočnosti, že nami podávané informácie sú výstižné, môžu sa napriek tomu vyskytnúť chyby alebo nepresnosti.

Linky na cudzie internetové stránky
Tieto internetové stránky môžu obsahovať linky na iné stránky na internete. Uvedené linky slúžia na uľahčenie vyhľadávania informácií na internete, avšak Sopro Bauchemie GmbH neručí za linkované stránky alebo za ich obsah, služby alebo produkty, ponúkané linkovanými stránkami.

Licencia
Pokiaľ nie je uvedené inak, duševné vlastníctvo ohľadom obsahu a formy internetových stránok Sopro Bauchemie prináleží Sopro Bauchemie GmbH alebo prepojeným firmám. Na základe týchto internetových stránok sa neudeľuje licencia na využívanie duševného vlastníctva Sopro Bauchemie.

 

Vylúčenie ručenia

1. Obsah online ponuky
Autor nepreberá žiadnu záruku za aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu poskytovaných informácií. Nároky z ručenia voči autorovi, vzťahujúce sa na materiálne škody alebo škody duševného charakteru spôsobené využitím alebo nevyužitím ponúkaných informácií, resp. využitím chybných a neúplných informácií, sú zásadne vylúčené, s výnimkou prípadov, ak sa zo strany autora nejedná  o dokázateľne úmyselné  zavinenie alebo zavinenie hrubou nedbanlivosťou. 
Všetky ponuky sú nezáväzné. Autor si výslovne vyhradzuje právo meniť, dopĺňať, vymazávať časti stránok alebo celú ponuku, alebo čiastočne alebo s konečnou platnosťou pozastaviť ich zverejňovanie.

2. Odkazy a linky
V prípade priamych alebo nepriamych odkazov na cudzie webové stránky („hyperlinky“), ktoré sú mimo zodpovednosti autora, by povinnosť ručenia vstúpila do platnosti výhradne v prípade, pokiaľ by autor mal znalosti o obsahu a ak by preňho bolo technicky možné a únosné zabrániť využívaniu v prípade protiprávneho obsahu. 
Autor týmto výslovne prehlasuje, že v momente uloženia liniek nebol na linkovaných stránkach rozpoznateľný žiaden ilegálny obsah. Autor nemá žiaden vplyv na aktuálne alebo budúce znázornenie, obsah alebo autorstvo linkovaných/ prepojených stránok. Preto sa výslovne dištancuje od akéhokoľvek obsahu všetkých linkovaných/ prepojených stránok, zmenených po uložení liniek. Uvedené konštatovanie platí pre všetky linky a odkazy, uložené v rámci vlastnej internetovej ponuky, ako aj pre zápisy do cudzích hosťovských kníh, diskusných fór, zoznamov liniek, zoznamov elektronickej pošty a všetkých ostatných foriem databáz zriadených autorom, pri ktorých je možný písomný zásah do ich obsahu. Za ilegálny, chybný alebo neúplný obsah a obzvlášť za škody, vzniknuté z využitia alebo nevyužitia podobných ponúkaných informácií ručí jedine poskytovateľ stránky, na ktorú sa odkazuje a nie ten, kto na základe liniek iba odkazuje na príslušné  zverejnenie.

3. Autorské právo a právo na značku
Autor sa snaží vo všetkých publikáciách dodržiavať autorské práva použitých obrázkov, grafík, zvukových dokumentov, sekvencií videa a textov, alebo používať grafiky, zvukové dokumenty, sekvencie videa a texty bez licencie. 
Všetky značky a obchodné značky tovarov, uvedené v rámci internetovej ponuky a príp. chránené právami tretích osôb, neobmedzene podliehajú ustanoveniam príslušného platného práva na značky a vlastníckym právam príslušných zapísaných vlastníkov. Na základe samotného pomenovania nie je možné dospieť k záveru, že obchodná značka nie je chránená právami tretích osôb! 
Copyright na zverejnené objekty, zostavené samotným autorom, prináleží jedine autorovi stránok. Rozmnožovanie alebo používanie takýchto grafík, zvukových dokumentov, sekvencií videa a textov v iných elektronických alebo tlačených publikáciách je bez výslovného súhlasu autora zakázané.

4. Ochrana údajov
Pokiaľ na základe internetovej ponuky existuje možnosť zadávania osobných alebo obchodných údajov (e-mailové adresy, mená, adresy), užívateľ uvádza tieto údaje výslovne na dobrovoľnom základe. Nárokovanie a úhrada všetkých ponúkaných služieb sú – pokiaľ je to technicky možné a únosné – povolené aj bez uvedenia podobných údajov resp. s uvedením anonymných údajov alebo pseudonymu. Využitie kontaktných údajov, ktoré sú uvedené v rámci tiráže alebo podobných údajov, ako napríklad poštové adresy, čísla telefónov a faxov, ako aj e-mailové adresy tretími osobami na zasielanie informácií, ktoré neboli výslovne požadované, je zakázané. Právne kroky voči odosielateľovi takzvaných spamových e-mailov v prípade porušenia tohto zákazu ostávajú výslovne vyhradené.

5. Právna účinnosť tohto vylúčenia ručenia 
Uvedené vylúčenie ručenia je vnímané ako súčasť internetovej ponuky, z ktorej pochádza odkaz na túto stránku. Pokiaľ časti alebo jednotlivé formulácie tohto textu nezodpovedajú, už viac nezodpovedajú alebo nezodpovedajú kompletne platnému právnemu stavu, ostatné časti tohto dokumentu ostávajú ohľadom svojho obsahu a svojej platnosti týmto nedotknuté.

  •