Sopro Dataskyddspolicy

1. Dataskydd i ett nötskal

Allmänna upplysningar   

De efterföljande upplysningarna ger dig en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Personuppgifter är sådana uppgifter som kan användas till att identifiera dig personligen. Utförlig information angående dataskydd framgår av vår dataskyddspolicy som du hittar i anslutning till denna text.

Dataregistrering på vår webbsida

Vem är ansvarig för datainsamlingen på denna webbplats?

Databearbetningen på denna webbsida sköts av webbsidans ägare. Du hittar ägarens kontaktuppgifter på undersidan Impressum.

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Dina uppgifter samlas dels in genom att du ger dem till oss. Det kan t.ex. handla om uppgifter som du skriver in i ett kontaktformulär. 

Andra uppgifter registreras automatiskt av våra datorsystem när du besöker webbplatsen. Detta är främst tekniska uppgifter (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tiden när webbsidan lästes). Dessa uppgifter samlas automatiskt så snart som du besöker vår webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter till? 

En del av uppgifterna samlas in för att webbplatsen ska kunna tillhandahållas felfritt. Andra uppgifter kan användas till analys av ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du i samband med dina uppgifter?

Du har rätt att utan kostnader när som helst informeras om dina lagrade uppgifters ursprung, mottagare och syfte. Du har dessutom rätt att få uppgifterna rättade, blockerade eller raderade. För detta samt för svar på ytterligare frågor angående dataskydd kan du när som helst kontakta oss under den adress om anges på undersidan Impressum. Dessutom har du rätt att inge klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Analysverktyg och tredje parts verktyg

När du besöker vår webbplats kan ditt surfbeteende komma att utvärderas statistiskt. Detta görs med hjälp av kakor och så kallade analysprogram. Ditt surfbeteende analyseras vanligtvis anonymt och kan inte spåras till dig. Du kan invända mot denna analys eller förhindra den genom att inte använda vissa verktyg. Du kan läsa detaljerad information om detta i nedan stående dataskyddspolicy. 

Du kan invända mot denna analys. Vilka invändningsmöjligheter som finns beskrivs i denna dataskyddspolicy.

Lagringstid

Uppgiftsbehandlingens rättsliga grund är GDPR artikel 6.1 f. Vårt intresse i uppgiftsbehandlingen är i synnerhet att säkerställa webbplatsens funktion och säkerhet, att undersöka hur besökarna använder webbplatsen och att göra det enklare att använda webbplatsen. Om inga andra specifika lagringstider anges lagrar vi personuppgifter bara tills deras syfte har uppnåtts.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att vi hindrar detta, om (1) behandlingen grundar sig på samtycke enligt GDPR artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a eller på ett avtal enligt GDPR artikel 6.1 b och (2) behandlingen sker automatiserat. Vid utövandet av din rätt till dataportabilitet i enlighet med punkt 1 har du rätt till överföring av personuppgifterna direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig, när detta är tekniskt möjligt.

Syfte

Dessutom behandlar vi våra kunders, intressenters och affärspartners avtalsuppgifter (t.ex. avtalets föremål och löptid, kundkategori) och betalningsuppgifter (t.ex. kontouppgifter, betalningshistorik) för uppfyllande av avtal, service och kundvård, marknadsföring, reklam och marknadsundersökning.

2. Allmänna upplysningar och obligatorisk information

Dataskydd

Denna webbplats ägare tar skyddet av dina personuppgifter på allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med lagstadgade dataskyddsbestämmelser samt denna dataskyddspolicy.

När du använder webbplatsen samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är sådana uppgifter som kan användas till att identifiera dig personligen. I denna dataskyddspolicy förklarar vi vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder dem till. Dessutom förklarar vi hur och i vilket syfte vi gör detta.

Vi vill påpeka att dataöverföringen i internet kan ha säkerhetsluckor (t.ex. vid kommunikation per e-post). Det är inte möjligt att skydda uppgifter fullständigt mot att tredje part kan få tillgång till dem.

Personuppgiftsansvarig
Ansvarig för databearbetningen på denna webbplats är:

Sopro Bauchemie GmbH
Biebricher Straße 74
65203 Wiesbaden
Telefoon: +49 611 1707-0
Email: info@sopro.com

Personuppgiftsansvarig är en fysisk eller juridisk person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter (t. ex. namn, e-postadresser och liknande).

Återkallelse av samtycke till databearbetning

För många databearbetningsmoment behövs ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ett givet samtycke. Det räcker att meddela oss i ett enkelt mejl. Återkallandet påverkar inte lagligheten av behandling under tiden innan samtycket återkallas.

Rätt att inge klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten

Vid överträdelse av dataskyddsbestämmelserna har den registrerade personen rätt att inge klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten. Behörig tillsynsmyndighet i dataskyddsfrågor är det regionala dataskyddsombudet i det förbundsland där vårt företag har sitt säte. En lista över dataskyddsombuden samt deras kontaktuppgifter kan laddas ner på följande länk:https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Rätt till dataportabilitet 

Du har rätt att få uppgifterna som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal överlämnade i ett allmänt använt, maskinläsbart format, antingen till dig själv eller till en tredje person. Om du begär att uppgifterna ska överlämnas till en annan personuppgiftsansvarig görs detta endast om det är tekniskt möjligt.

SSL- resp. TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiella innehåll, t.ex. beställningar eller förfrågningar som du sänder till oss som webbplatsens ägare, används SSL- resp. TLS-kryptering på webbplatsen. En krypterad uppkoppling kännetecknas av att webbläsarens adressfält byter från "http://" till "https://" och ett lås visas i webbläsarfältet.

Om SLL- eller TLS-kryptering är aktiv kan uppgifterna som du sänder till oss inte läsas av tredje part.

Tillgång, blockering, radering

Du har rätt att inom ramen för de gällande lagbestämmelserna när som helst begära kostnadsfri tillgång till dina sparade personuppgifter, deras ursprung och mottagare och uppgiftsbehandlingens syfte, dessutom har du rätt till rättning, blockering eller radering av uppgifterna. För detta samt för svar på ytterligare frågor angående personuppgifter kan du när som helst kontakta oss på den adress om anges på undersidan Impressum.

Invändning mot reklam via e-post

Vi invänder härmed uttryckligen mot att de kontaktuppgifter som vi är skyldiga att ange på webbplatsen används för utskick av reklam och informationsmaterial som vi inte uttryckligen har beställt. Webbplatsens ägare förbehåller sig uttryckligen rättsliga åtgärder om reklam- och informationsmaterial som inte har beställts sänds vill oss, t.ex. via spammejl.

3. Dataskyddsombud

Lagstadgat dataskyddsombud

Vi har utnämnt ett dataskyddsombud för vårt företag:

Herr Jürgen Schuler
E-Mail: j.schuler(at)itc-team.de

4. Dataregistrering på vår webbsida

Kakor

På webbsidorna använder vi oss delvis av så kallade kakor. Kakorna orsakar inga skador på din dator och innehåller inte några datavirus. Kakorna används för att göra vårt erbjudande användarvänligare, effektivare och säkrare. Kakor är små textfiler som placeras på din dator och sparas i din webbläsare. 

De flesta kakorna vi använder oss av är så kallade "sessionskakor". Sådana kakor raderas automatiskt efter ditt besök. Andra kakor lagras på ditt datasystem tills du raderar dem. De gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare när du besöker vår webbplats nästa gång.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras när kakor ska sparas och endast tillåta kakor i enstaka fall. Dessutom kan du ställa in den så att kakor blockeras i enskilda fall eller generellt samt att automatisk radering av kakorna aktiveras när webbläsaren stängs. Om du avaktiverar kakor kan webbplatsens funktionalitet vara inskränkt.

Kakor som behövs för att den elektroniska kommunikationen ska kunna utföras eller för att tillhandahålla vissa, av dig önskade funktioner (t.ex. kundvagnsfunktion) sparas med stöd av GDPR artikel 6.1 f som rättslig grund. Webbplatsägaren har ett berättigat intresse att kakorna sparas för att tjänsterna ska kunna tillhandahållas på ett tekniskt felfritt och optimerat sätt. I den mån som andra kakor (t.ex. kakor för analys av ditt surfbeteende) sparas behandlas dessa separat i denna dataskyddspolicy.

Serverloggfiler

Webbplatsens provider samlar in och sparar automatiskt uppgifter som din webbläsare överför automatiskt till oss i så kallade serverloggfiler. Det handlar om följande uppgifter:

  • webbläsarens typ och version
  • använt operativsystem
  • referrer-URL
  • den använda datorns värdsnamn
  • serverförfrågans tid
  • IP-adress

Dessa uppgifter sammanförs inte med andra uppgiftskällor.

Rättslig grund för uppgiftsbehandlingen är GDPR artikel 6.1 b som medger uppgiftsbehandling för uppfyllande av ett avtal eller åtgärder som föregår ett sådant avtal.

Kontaktformulär

När du överlämnar personuppgifter till oss via ett kontaktformulär sparar vi dessa uppgifter från kontaktformuläret inklusive de kontaktdata som du anger i formuläret för att kunna hantera din förfrågan och för eventuella frågor som uppkommer i anslutning. Dessa uppgifter överlämnar vi inte till tredje part utan ditt samtycke.

Uppgifterna från kontaktformuläret behandlas därmed uteslutande på grundval av ditt samtycke (GDPR artikel 6.1 a). Du kan när som helst återkalla detta samtycke. Det räcker att meddela oss i ett enkelt mejl. Återkallandet påverkar inte lagligheten av behandling under tiden innan samtycket återkallas.

Vi lagrar de uppgifter som vi har fått via kontaktformuläret tills du begär att uppgifterna ska raderas eller återkallar ditt samtycke eller tills syftet med uppgiftslagringen inte längre är tillämpligt (t.ex. när hanteringen av din förfrågan är avslutad). Obligatoriska lagföreskrifter, i synnerhet lagstadgade lagringstider, påverkas inte.

Registrering på webbplatsen

Du kan registrera dig på vår webbplats för att kunna använda ytterligare funktioner på webbplatsen. De uppgifter som du lämnar används endast för att du ska kunna använda den aktuella tjänsten som du har registrerat dig för. Obligatoriska uppgifter för registreringen måste anges fullständigt. Annars kommer vi att avböja registreringen.

För viktiga ändringar, t.ex. avseende erbjudandets omfattning eller tekniskt nödvändiga ändringar, använder vi oss av den e-postadress som du har angett vid registreringen för att underrätta dig.

Uppgifterna som du anger vid registrering behandlas på grundval av ditt samtycke (GDPR artikel 6.1 a). Du kan när som helst återkalla ett givet samtycke. Det räcker att meddela oss i ett enkelt mejl. Återkallandet påverkar inte lagligheten av tidigare databehandling.

Personuppgifter som vi samlar in i samband med registreringen lagras så länge du är registrerad på webbplatsen och raderas därefter. Lagstadgade lagringstider påverkas inte.

5. Analysverktyg och reklamité

Google Analytics

På denna webbplats används funktioner av webbanalystjänsten Google Analytics. Tjänsten tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 

Google Analytics använder sig av så kallade kakor ("cookies"). Det handlar om textfiler som placeras på din dator och gör det möjligt att analysera hur du använder webbplatsen. Informationen som kakan genererar om hur du använder vår webbplats överförs vanligtvis till och lagras på en server hos Google i USA.

Google Analytics kakor lagras med stöd av GDPR artikel 6.1 f. Webbplatsens ägare har ett berättigat intresse i analysen av användarnas surfbeteende för att kunna optimera både sitt erbjudande på webbplatsen och sin reklam.

Anonymisering av IP-adresser

Vi har aktiverat funktionen för anonymisering av IP-adresser på denna webbplats. Detta innebär att din IP-adress kortas Din IP-adress av av Google i en medlemsstat inom EU eller en annan medlemsstat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan det överförs till USA. Endast i undantagsfall överförs IP-adressen fullständigt till en server hos Google i USA för att kortas av där. För denna webbplats ägare använder Google denna information för att utvärdera hur du använder webbplatsen, för att sammanställa rapporter över aktiviteterna på webbplatsen och för att utföra övriga tjänster åt webbplatsens ägare i samband med användningen av webbplatsen och internet. IP-adressen som överförs från din webbläsare inom ramen för Google Analytics sammanförs inte med övriga uppgifter hos Google.

Webbläsarplugins

Du kan förhindra att kakorna sparas genom lämplig inställning av din webbläsare. Vi vill dock påpeka att du i så fall inte kommer att kunna utnyttja alla funktioner på webbplatsen fullt ut. Du kan dessutom förhindra att uppgifterna som genereras av kakan och avser din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) överförs till och behandlas av Google genom att ladda ner och installera den webbläsarplugin som tillhandahålls under följande länk: <a href="https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en" target="_blank">https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de</a>.

Invändning mot uppgiftsinsamling

Du kan förhindra att Google Analytics samlar in dina uppgifter genom att klicka på följande länk. Genom detta placeras en opt-out-kaka som förhindrar att dina uppgifter samlas in vid senare besök på denna webbplats: <a href="javascript:gaOptout();">Avaktivera Google Analytics</a>.

Ytterligare information om hur användaruppgifter hanteras av Google Analytics framgår av Googles dataskyddspolicy <a href="https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de" target="_blank">https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de</a>.

Personuppgiftsbiträde    

Vi har slutit ett avtal med Google rörande behandling av personuppgifter som personuppgiftsbiträde och följer i alla avseenden de tyska dataskyddsmyndigheternas strikta bestämmelser när vi använder Google Analytics.

6. Nyhetsbrev

Nyhetsbrevuppgifter

Om du vill prenumerera på nyhetsbrevet som erbjuds på vår webbplats behöver vi din e-postadress samt vissa uppgifter som gör det möjligt för oss att kontrollera att du är ägaren till den angivna e-postadressen och samtycker till att motta nyhetsbrevet. Ytterligare uppgifter samlas inte in eller är frivilliga. Vi använder dessa uppgifter endast för utskicket av den beställda informationen och överlämnar dem inte till tredje part.

 Uppgifterna som du anger i indatamallen för beställning av nyhetsbrevet behandlas uteslutande på grundval av ditt samtycke (GDPR artikel 6.1 a). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att uppgifterna och e-postadressen lagras och används till utskick av nyhetsbrevet, t.ex. via "avbeställningslänken" i nyhetsbrevet. Återkallandet påverkar inte lagligheten av tidigare databehandling.

De personuppgifter som du har lämnat för att kunna motta nyhetsbrevet lagras hos oss tills du avbeställer nyhetsbrevet. Därefter raderas de. Uppgifter som vi har sparat i andra syften (t.ex. e-postadresser för medlemszonen) påverkas inte av detta.

CleverReach

På denna webbplats används tjänsten CleverReach för utskick av nyhetsbrev. Tjänsten tillhandahålls av CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach är en tjänst som man kan organisera och analysera utskicket av nyhetsbrev med. De uppgifter som du lämnar för att prenumerera på nyhetsbrevet (t.ex. din e-postadress) lagras på CleverReachs datasystem i Tyskland eller Irland.

Genom att skicka ut nyhetsbreven via CleverReach kan vi analysera mottagarnas beteende. Bland annat kan vi analysera hur många mottagare som har öppnat e-postmeddelandet med nyhetsbrevet och hur ofta som de olika länkarna i nyhetsbrevet har klickats på. Med hjälp av så kallad conversion tracking kan vi dessutom analysera om en viss definierad aktion (t.ex. köp av en viss produkt på vår webbplats) har utförts efter det att länken i nyhetsbrevet har klickats på. För ytterligare information om analysen av uppgifterna genom CleverReach-nyhetsbrev se: <a href="https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/" target="_blank">https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/</a>.

Uppgiftsbehandlingen görs på grundval av ditt samtycke (GDPR artikel 6.1 a). Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avbeställa nyhetsbrevet. Återkallandet påverkar inte lagligheten av tidigare databehandling.

Om du inte vill ingå i CleverReachs analys måste du avbeställa nyhetsbrevet. För detta finns en motsvarande länk i varje utskickat nyhetsbrev. Dessutom kan du avbeställa nyhetsbrevet direkt på vår webbplats.

De personuppgifter som du har lämnat för att kunna motta nyhetsbrevet lagras hos oss tills du avbeställer nyhetsbrevet. Därefter raderas de både från våra datasystem och från CleverReachs datasystem. Uppgifter som vi har sparat i andra syften (t.ex. e-postadresser för medlemszonen) påverkas inte av detta.

För närmare information se CleverReachs dataskyddspolicy på: : <a href="https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/" target="_blank">https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/</a>.

Avtal om uppgiftsbehandling som personuppgiftsbiträde

Vi har slutit ett avtal med CleverReach rörande behandling av personuppgifter som personuppgiftsbiträde och följer i alla avseenden de tyska dataskyddsmyndigheternas strikta bestämmelser när vi använder CleverReach.

7. Plugins och verktyg

YouTube

På vår webbplats använder vi oss av plugins för webbplatsen YouTube som ägs av Google. Webbplatsens ägare är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Om du besöker en av våra webbsidor som är försedd med YouTube-plugin etableras en förbindelse till YouTubes datasystem. Youtubes datasystem informeras om vilka av våra sidor du har besökt.

Om du är inloggad med ditt YouTube-konto kan YouTube samordna ditt surfbeteende direkt med din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

YouTube används för att vårt online-erbjudande ska kunna presenteras på ett tilltalande sätt. Detta utgör ett berättigat intresse i den mening som avses i GDPR artikel 6.1 f.

Ytterligare information om hur användaruppgifter hanteras framgår av YouTubes dataskyddspolicy: <a href="https://www.google.de/intl/de/policies/privacy" target="_blank">https://www.google.de/intl/de/policies/privacy</a>.

Google Maps

På denna sida används karttjänsten Google Maps via en API. Tjänsten tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

För att funktionerna i Google Maps ska kunna utnyttjas måste din IP-adress sparas. Denna information överförs vanligtvis till och lagras på en server hos Google i USA. Denna webbplats ägare kan inte påverka denna dataöverföring.

Google Maps används för att vårt online-erbjudande ska kunna presenteras på ett tilltalande sätt och för att de platser som vi nämner på vår webbplats ska kunna hittas enklare. Detta utgör ett berättigat intresse i den mening som avses i GDPR artikel 6.1 f.

Ytterligare information om hur användaruppgifter hanteras framgår av Googles dataskyddspolicy:  <a href="https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/" https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.>target="_blank">https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/</a>.

8. Sociala medier

Vi upprätthåller sidor inom olika sociala nätverk och plattformar för att kommunicera med våra kunder, prospekt och användare där vi kan informera dem om våra tjänster.

Vi påpekar att dina personuppgifter kan behandlas utanför Europeiska unionen, vilket kan leda till risker för dig (t.ex. vid verkställighet av dina rättigheter enligt europeisk / tysk lag).

Användarnas data behandlas vanligtvis för marknadsundersökningar och reklam ändamål. Således, t.ex. användarprofiler skapas av användarbeteendet och användarnas intressen. Dessa användarprofiler kan i sin tur användas för att t.ex. placera annonser inom och utanför plattformarna som påstås vara i linje med användarnas intressen. För dessa ändamål lagras cookies normalt på användarnas datorer, där användarens beteende och användarnas intressen är lagrade. Vidare kan data oavsett de enheter som används av användarna lagras (speciellt om användarna är medlemmar av de respektive plattformarna och är inloggad på dessa) i sina användarprofiler.

Behandlingen av användarnas personuppgifter baseras på våra legitima intressen i effektiv information av användare och kommunikation med användare i enlighet med. Art 6 para 1 lit. f. DSGVO. Om användarna ombeds av leverantören till samtycke till databehandlings (d.v.s. deras samtycke t ex via hakning av en kryssruta eller en bekräftelseknapp) 1 är den rättsliga grunden av den typ bearbetning. 6, punkt. Lit. a., artikel 7 GDPR.

Ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter samt dina motstridiga möjligheter finns under länkarna till respektive leverantör som anges nedan. Påståendet av information och andra rättigheter för de drabbade kan också göras med hänsyn till säljarna, då de endast har direkt tillgång till data för användarna och har lämplig information. Vi är naturligtvis tillgängliga för frågor och support, om du behöver hjälp.

leverantör:
Facebook Facebook Ireland Ltd., 4 Canal Grande, Canal Grande, Dublin 2, Irland Sekretesspolicy: www.facebook.com/about/privacy/ Opt-Out: www.facebook.com/settings www.youronlinechoices.com Privacy Shield: www.privacyshield.gov/participant ..