Information

Information

Europeisk byggproduktförordning (CPR)

Ärade kund,

Byggproduktförordningen,CPR, (Europaparlamentets och rådets förordning nr 305/2011) trädde i kraft den 1 juli 2013. Med detta ersattes det tidigare byggproduktdirektivet, CPD, (89/106/EG).

Den viktigaste förändringen är utan tvekan införandet av den obligatoriska prestandadeklarationen (Declaration of Performance eller ”DoP”) för varje CE-märkt produkt i stället för den tidigare ”Försäkran om överensstämmelse”. Tillverkare är skyldiga att utfärda en prestandadeklaration som, i tillägg till all annan relevant information, beskriver produktens prestandaegenskaper med hänvisning till dess harmoniserade tekniska specifikation (harmoniserad EN-standard eller ETA).

Huvudsyftet med prestandadeklarationerna är att göra det möjligt för kunder och upphandlare att jämföra de olika produkter som finns tillgängliga på marknaden baserat på en uppsättning allmänna, väldefinierade, mätbara egenskaper. Därmed har man möjlighet att välja den lämpligaste produkten för sina specifika krav.