Sopro – Ekologia i zrównoważony rozwój

Działamy w sposób zrównoważony: dzięki produktom niskoemisyjnym, prozdrowotnym i ekologicznym, Sopro pokazuje odpowiedzialność za naturę, środowisko i przyszłe pokolenia. Działaj z nami.


Trwałość:

Sopro Bauchemie jest mocno zakotwiczony temat „zrównoważonego rozwoju” w swojej filozofii. Definiujemy „trwałości” zawsze jako równe i jednoczesnej realizacji celów środowiskowych, społecznych i gospodarczych. Obejmuje to, produkcji przyjaznej dla środowiska i zasobów oszczędności rozwój niskoemisyjnych produktów i rozwiązań. Oznacza to również: skutecznych i oszczędnych procesów wzdłuż całego łańcucha.

Poprawa istniejących oraz kształtowanie nowych, korzystnych warunków zamieszkania i pracy, a także wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań łączących korzystne efekty ekonomiczne z dbałością o zdrowie i komfort profesjonalnych wykonawców – to działania, które leżą u podstaw filozofii zrównoważonego budownictwa Sopro. Najwyższa jakość oraz trwałość naszych rozwiązań materiałowych pomaga tworzyć miejsca przyjazne dla środowiska, a jednocześnie komfortowe dla jego użytkowników. Słowa te znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości. Produkty Sopro wykorzystano m.in. do budowy pierwszego w Polsce wielorodzinnego budynku pasywnego – kompleksu Łyna Park w Olsztynie.

Główne składniki:

  •  Z lokalnych o niskiej emisji, jak to możliwe, a bardziej surowców wtórnych
  •  Produkcja w produkcji regionalnej zgodnie z czystych i bezpiecznych warunkach
  •  Formułowanie i wytwarzanie produktów o niskiej emisji możliwy
  •  Korzystne jako przyjazna dla środowiska i wytwarza się z pojedynczego materiału nadającego się do recyklingu lub opakowań wielu materiałów oddzielić
  •  Zakres dużych pojemnikach

Ale komponent społeczny zrównoważonego rozwoju jest systematycznie realizowany przez Sopro. Poprzez udział w projekcie „Zdrowe Spółka” tworzy trwały Sopro środowisku promującej zdrowie.

Produkty Sopro dla LEED

Leadership in Energy and Enviromental Design, znany szerzej jako LEED, to wysoce kompleksowy, wielokryterialny system certyfikacyjny, który ocenia dostosowanie nowo powstających budynków do standardów zrównoważonego ekologicznie rozwoju.

System opracowany w Stanach Zjednoczonych, stanowi dziś jedną z najpopularniejszych i zarazem najbardziej rygorystycznych metod ekologicznej certyfikacji budynków i materiałów na świecie. Liczne kryteria oceny – od fazy projektu aż po konstrukcję – wymagają od inwestora i projektanta kompleksowego podejścia. Ocenie poddaje się nie tylko standard obiektu jako całość, ale też jego poszczególne elementy, w tym – jakość materiałów budowlanych, ich pochodzenie, wpływ na wydajność energetyczną czy poziom emisyjności szkodliwych związków do atmosfery.

Lista produktów Sopro 

 

 

Lotne Związki Organiczne

Lotne związki organiczne (LZO z ang. VOC Volatile Organic Compound ) to duża grupa substancji organicznych, zawierających atomy tlenuwodorufluoruchlorusiarkiazotubromu,  które jeśli znajdą się w powietrzu, powodują szereg negatywnych oddziaływań na środowisko i zdrowie ludzi.  Uaktywniają się zwłaszcza jako uboczne produkty w wielu procesach przemysłowych, stąd w wielu krajach świata, kładzie się rygorystyczny nacisk na normy ograniczające emisję LZO do środowiska, poprzez szczegółowe określenie dopuszczalnej zawartości LZO w produktach oraz zaostrzenie standardów emisyjnych podczas ich prac produkcyjnych.

W trosce o środowisko i zdrowie użytkowników dbamy, bo produkty Sopro zachowywały jak najniższą wartość maksymalną LZO, odbiegającą nawet od dolnej granicy dopuszczalnego poziomu LZO, przewidzianego w ustawie o ochronie środowiska.

Lista produktów Sopro 

 

 

Produkty Sopro dla DGNB

Niemiecki Certyfikat Budownictwa Zrównoważonego DGNB to wielokryterialny system stanowiący kompleksowe narzędzie planowania i oceny obiektów w kontekście standardów zrównoważonego rozwoju.

Ocena budynków odbywa się w sześciu obszarach: ekologia, ekonomia, czynnik społeczno-kulturowy, technologie, procesy produkcyjne i lokalizacja. System certyfikacji zakłada dwa wymagania krytyczne, z czego jedno związane jest bezpośrednio z rozwiązaniami z zakresu chemii budowlanej, gdyż dotyczy ilości lotnych związków organicznych w powietrzu.

Klasyfikacja następuje na poziomy jakości według kryterium DGNB "ENV1.2 Ryzyka dla lokalnego środkowiska" (stan na 31.07.2013). Poziom jakości 4. stanowi najwyższy możliwy do osiągnięcia stopień i oznacza, że dany produkt nie zawiera rozpuszczalników i plastyfikatorów. Dany produkt w zalezności od typu przyporządkowywany jest według matrcy (załacznik 1. w/w kryterium DGNB)  do odpowiedniej kategorii.

Lista produktów Sopro